employment en ondernemerschap

 

voor werkgevers
re-integratie en outplacement naar zelfstandig ondernemerschap

Bent u als werkgever op zoek naar effectieve ­begeleiding bij vitaliteit, re-integratie of ontslag van een of meerdere werknemers? MKB-support heeft de kennis en ervaring om werknemers  verantwoord te laten doorstromen naar nieuw werk en (zelfstandig) inkomen.

Verzuim en re-integratie | 2e en 3e spoor begeleiding

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerkers. U moet zich daarbij houden aan de eisen van het UWV waaronder het opbouwen van een compleet en correct re-integratiedossier. Dit re-integratiedossier bestaat onder andere uit een Plan van Aanpak, Probleemanalyse, verslagen en evaluaties. Dit kan complex zijn. Wij kunnen u adviseren over de (financiële) risico’s en het voorkomen daarvan in de twee ziektejaren (of langer) dat u verantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw medewerkers.

Binnen 8 uur na aanmelding wordt door onze coach contact gezocht met de werknemer voor het inplannen van een uitgebreid intake gesprek. Na dit gesprek formuleren wij bondig het plan van aanpak, duur van het traject en de kosten.

Re-integratie
2e en 3e spoor trajecten 

Als in het 1e spoor duidelijk wordt dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever aan de slag kan, dient het 2e spoor te worden opgestart. Dit moet duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. Een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kan aangeven of het nodig is om een 2e spoortraject te starten.  Werkgevers met langdurig zieke werknemers hebben volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) de plicht de werknemer zo snel mogelijk in het arbeidsproces te laten terugkeren als de werknemer niet binnen het bedrijf te herplaatsen is.

Hiervoor wordt het 2e Spoor traject ingezet. In dit traject zoeken wij samen met de werknemer naar een nieuwe passende functie. De uitvoering van de activiteiten worden door ons zorgvuldig gerapporteerd en in het dossier bijgehouden. Hierdoor voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichtingen en kunnen loonsancties voorkomen worden.

 

Coaching

Coaching
denken en doen in  mogelijkheden

De coach richt zich in het persoonlijke begeleidingstraject op:

 • het verkrijgen van inzicht in drijfveren, valkuilen, overtuigingen, kwaliteiten en beperkingen
 • een heldere visie te krijgen op de toekomst, focus creëren en keuzes maken.
 • ontwikkelen van persoonlijke kracht en doorzettingsvermogen om de gewenste werkzaamheden te realiseren en te behouden.

Factoren als opleiding, kennis, werkervaring en afstand tot de arbeidsmarkt zijn bepalend voor de duur en de intensiteit van de begeleiding. Elk traject omvat minimaal een combinatie van testen, individuele gesprekken, vaardigheids­trainingen en intensieve sollicitatie­begeleiding. Binnen de projecten is er altijd ruime aandacht voor de individuele werknemer en zijn of haar situatie. Onze arbeidsmarkt­specialisten zorgen er voor dat er sprake is van een goede mix tussen individuele begeleiding en praktijkgerichte opdrachten.

 

Training en testen

Training en testen
over- en inzicht in ieders persoonlijkheid

Met onderzoeken en testen wordt gewerkt aan een vernieuwd, realistisch zelfbeeld en visie op de toekomst naar concrete arbeidsmarkt marktmogelijkheden. Activiteiten zijn o.m.

 • werkveldsegmentatie volgens de werkveldenmethode
 • competentieonderzoek, loopbaanwaardes en beroepentest
 • het doorbreken van eventuele blokkades
 • arbeidsmarktverkenning
 • afstemming en keuzebepaling van werkoptiesAdvies

Advies
arbeidsdeskundige, juridisch advies

Om u als werkgever te ondersteunen bij het beheersen van uw financiële risico’s bij langdurig ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid, bieden wij voorafgaand aan ieder tweede spoor re-integratietraject een onderzoek aan dat gericht is op het gehele Poortwachter traject vanaf de eerste ziekmelding tot het moment dat wij betrokken worden in het proces. Hierbij worden de medische en arbeidsdeskundige aspecten, de correctheid van de termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter en overige beoordelingscriteria in de re-integratie spoor 2 begeleiding (die het UWV hanteert voor de RIV toets) beoordeeld aan de hand van een uitgebreide checklist. De uitvoering van de activiteiten worden door ons zorgvuldig gerapporteerd en in het dossier bijgehouden. Hierdoor voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichtingen en kunnen loonsancties voorkomen worden.

De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk. De wet verplicht de werkgevers om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken, bijvoorbeeld met de inzet van een arbeidsdeskundige. Als u dit niet doet, kan dit consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van UWV vanuit de WIA.

Een arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Daarnaast adviseert hij onder meer bij de volgende vragen en onderwerpen:

 • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk? Of moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
 • Welke andere werkzaamheden kan uw werknemer doen?
 • Wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)?
 • Komt u in aanmerking voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen?
 • Welke regelingen zijn er als iemand opnieuw ziek wordt?
 • Zijn er mogelijkheden voor het om- of bijscholen van uw werknemer?

Naast de bovenstaande diensten kunnen we u ook helpen met juridisch advies over organisatie brede re-integratievraagstukken. Bijvoorbeeld door ondersteuning aan preventiewerknemers en/of voorlichting aan leidinggevenden of HR managers. Voorlichting over wet- en regelgeving in de sociale zekerheid, en in het bijzonder over hoe om te gaan met UWV-trajecten.

Outplacement | een nieuwe baan of start eigen bedrijf

Effectieve outplacement­begeleiding bij ontslag van werknemer(s) vraagt om kennis, ervaring en maatwerk aandacht.  MKB-support is in staat om uw personeel op alle functieniveaus sociaal en verantwoord te laten doorstromen in een nieuwe baan en/of zelfstandige arbeid.

Outplacement
begeleiding naar nieuwe baan en/of  start eigen bedrijf

Onze outplacement ­trajecten zijn pragmatisch en doelgericht. Samen met u en uw medewerker stellen  we een trajectplan op waarbij collectieve afspraken worden gemaakt over het project. Op basis van een zorgvuldig afgestemd projectplan en rekeninghoudend met organisatorische en individuele aspecten, zoals werkervaring, opleiding en afstand tot de arbeidsmarkt.

Coaching

Coaching
professionele ondersteuning op maat

De coach richt zich in het persoonlijke begeleidingstraject op:

 • het verkrijgen van inzicht in drijfveren, valkuilen, overtuigingen, kwaliteiten en beperkingen
 • een heldere visie te krijgen op de toekomst, focus creëren en keuzes maken.
 • ontwikkelen van persoonlijke kracht en doorzettingsvermogen om de gewenste werkzaamheden te realiseren en te behouden.

Factoren als opleiding, kennis, werkervaring en afstand tot de arbeidsmarkt zijn bepalend voor de duur en de intensiteit van de begeleiding. Elk outplacement­traject omvat minimaal een combinatie van testen, individuele gesprekken, vaardigheids­trainingen en intensieve sollicitatie­begeleiding. Binnen de projecten is er altijd ruime aandacht voor de individuele werknemer en zijn of haar situatie. Onze arbeidsmarkt­specialisten zorgen er voor dat er sprake is van een goede mix tussen individuele begeleiding en praktijkgerichte opdrachten.

Training en testen

Training en testen
vernieuwende inzichten

Met onderzoeken en testen wordt gewerkt aan een vernieuwd, realistisch zelfbeeld en visie op de toekomst naar concrete arbeidsmarkt marktmogelijkheden. Activiteiten zijn o.m.

 • werkveldsegmentatie volgens de werkveldenmethode
 • competentieonderzoek, loopbaanwaardes en beroepentest
 • het doorbreken van eventuele blokkades
 • arbeidsmarktverkenning
 • afstemming en keuzebepaling van werkopties
Advies

Advies
de kracht van de combinatie

Dreigende ontslagsituaties tijdens een ziekteperiode geven voor betrokkene onrust en financiële onzekerheid. MKB-support werkt samen met gevestigde arbo-diensten, arbeidsdeskundigen, en juridische specialisten om al deze vragen te beantwoorden.

Vitaliteit voor medewerkers

Mist uw medewerker de energie om nog door te kunnen werken? Worstelt hij met de balans tussen werk en privé? Of is er gewoonweg de motivatie niet meer voor. Vermoeidheid, prikkelbaarheid en gevoelens van gespannenheid zijn vaak de eerste tekenen van overbelasting (chronische stress). Deze klachten kunnen te maken hebben met: een te grote werkdruk, conflicten, reorganisaties en dreigend ontslag.

Coaching
vitaliteit, burn-out en stress coaching

Veel mensen realiseren zich niet dat dagelijkse en aanhoudende stress leidt tot lichamelijke roofbouw. Naar mate zo’n periode van roofbouw langer duurt wordt de kans op burn-out groter. Hoe lang is niet te zeggen want dat verschilt; de een kan meer aan dan de ander.

In de coaching richten we ons om te beginnen op het herstellen van het verstoorde fysieke evenwicht. Daarna gaan we werken aan een juiste balans tussen lichaam, geest en ziel. Ofwel: luisteren naar je lichaam en je hart. Vaak komt dit neer op herziening van je waarden en doelen in het leven. Wat is werkelijk belangrijk? Wat wil ik nog met mijn leven?Wanneer meerdere van deze klachten zich gedurende langere tijd voordoen, met daarbij gevoelens van emotionele uitputting, dan is er mogelijk sprake van chronische stress of burnout. Doordat langdurig aanspraak is gedaan op het stresssysteem om maar door te kunnen gaan, zonder daarbij tijd te nemen voor herstel, raken de bijnieren en de energiereserves uitgeput. Als dit proces van roofbouw niet wordt gestopt dan zullen diverse fysieke (neuro-hormonale) processen ontregeld raken. Het is als een thermostaat die continue te hoog staat ingesteld. Hij kan niet meer terugkeren naar de normale waarden waardoor het herstelvermogen van het lichaam niet meer werkt (ook niet bij rust).

Vooral als er daarnaast in de privésfeer extra belasting ontstaat (bijv. ziekte van naasten, verhuizing of relatieproblemen) dan kan dit de druppel zijn waardoor de stressklachten een ernstiger vorm aannemen.

 

Coaching

Coaching
terug naar het persoonlijk welzijn

Tijdens onze gesprekken onderzoeken we het energieniveau van uw medewerker; waar zitten de knelpunten; wat zijn de stressoren? Daarnaast werken we aan versterking van de mentale en fysieke conditie. Vervolgens gaan we op zoek naar de juiste balans tussen lichaam, geest en ziel. Ofwel: luisteren naar lichaam en hart. Vaak komt dit neer op herziening van persoonlijke waarden en doelen in het leven. Wat is werkelijk belangrijk? Wat wil je nog met mijn leven?

Zo kan er weer een vitaal perspectief ontstaan en kan uw medewerker de stappen zetten die nodig zijn om te komen tot persoonlijk welzijn. Dan kan hij varen op zijn innerlijke kompas en is hij van binnenuit geïnspireerd.

 

Training en testen

Training en testen
de echte leeftijd en drijfveren van uw medewerker

Kenmerkend voor onze aanpak in al onze vitaliteitstrajecten is dat we van binnen naar buiten gaan. We maken gebruik van online testen om de drijfveren scherper te  krijgen evenals de echte leeftijd van uw medewerker. Net als bij een ijsberg is maar een klein deel zichtbaar voor de buitenwereld, maar het grootste deel is verborgen. Het verkennen van alle delen van uw medewerker doen we daarom op vier verschillende niveau’s:

 • Fysiek : het (zichtbare) gedeelte wat staat voor het gedrag
 • Emotioneel : de gevoelens en emoties
 • Mentaal : het cognitieve deel, de denkpatronen
 • Spiritueel : de diepere drijfveren en behoefte aan zingeving

Pas als deze innerlijke verkenningstocht is volbracht gaan we ons naar buiten richten om de meest vervullende werksituatie te creëren, uiteraard samen de vitaliteitscoach van MKB-support.

Advies

Advies
doorverwijzing 

De coaches van MKB-support hebben oog voor de details en zijn gedreven in het doelgericht op weg helpen naar werk onafhankelijk van het aantal arbeidsjaren. Verzuimproblematiek kan een aanslag betekenen op de vitaliteit van de werknemer, vaak met een burn out tot gevolg.  In sommige gevallen is doorverwijzing nodig, daarom werken we ook samen met psychologen om het persoonlijke fundament te verstevigen voor een nieuw begin.

 

gecertificeerde coaches

2e spoor re-integratie starten eigen bedrijf

Van moeten naar willen,
Hoe zou het zijn om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker te verhogen en zijn perceptie van elders moeten werken om te buigen naar anders willen werken? Lijkt u dat ook geweldig? Het kan! Namelijk door hem de mogelijkheid te bieden om te onderzoeken of hij ook als (parttime) zelfstandig ondernemer aan de slag wil.
Lees verder >>

Start typing and press Enter to search