Onze privacy voorwaarden

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. De bepalingen in onze voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die onze site bezoeken. Wij bedanken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MKB-support, gevestigd aan de Atoomweg 63 (3542 AA) in Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 32117841.

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens
We verzamelen gegevens die je op onze website invult voor het aanmaken van een vraag of verzoek via het contactformulier. Bij deze gegevens gaat het voornamelijk om gegevens zoals jouw naam en e-mailadres. Indien je ervoor kiest deze informatie te geven, aanvaard je daarmee uitdrukkelijk dat MKB-Support deze informatie in overeenstemming met dit privacy reglement (conform richtlijnen AVG) kan verwerken en gebruiken. Bepaalde andere gegevens, zoals je IP-adres, URL-gegevens, browserinformatie, je mobiele besturingssysteem en de domeinnaam van de referentiesite worden automatisch verzamelt en opslagen wanneer je onze site bezoekt (verwijdert na 30 dagen). Informatie aan ons verstrekt wordt nooit voor commerciële doeleinden verkocht.

Cookies
We gebruiken cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Dit gebeurd geanomiseerd. Ook is het mogelijk dat er tijdens een bezoek aan onze website cookies van derde partijen (third party cookies) op je computer worden opgeslagen en dat deze derde partijen dan toegang hebben tot deze cookies. Wij hebben geen invloed op de plaatsing en de werking van deze third party cookies en wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Voor meer informatie over de cookies die zij gebruiken, verwijzen we je graag naar hun website en hun informatie over privacy en cookies.

Gelinkte internetwebsites
Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor jouw gemak als gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bescherming en bewaring persoonsgegevens
Wij kunnen de beveiliging van je persoonlijke gegevens en informatie die wij via onze website van je ontvangen, met het bestaan van hackers e.d., echter nimmer verzekeren of garanderen. In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens voor de duur dat het noodzakelijk is om je onze service te kunnen verlenen, het doen van statistische analyses of om te voldoen aan wettelijke vereisten/juridische procedures. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer dan nodig worden bewaard met een maximum van twee jaren.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens die je aan ons hebt aangeleverd. Gebruik daarvoor ons contactformulier met het verzoek naar ons daartoe of via het mailadres info@mkb-support.nl. Houd er wel rekening mee dat nadat wij je gegevens hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn totdat ook die back-ups worden gewist.

Recht van verzet en klachten
Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kan je bezwaar maken indien je van mening bent dat persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot ons privacybeleid neem dan contact met ons op, dit kan per e-mail via info@mkb-support.nl. Wij zullen je vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of de licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar wij kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Start typing and press Enter to search