employment en ondernemerschap

BBZ advies en begeleiding voor

Gemeenten

Samen met de klant stimuleren en ontwikkelen wij een zelfredzame en vitale houding wat leidt tot zelfstandige arbeid en duurzame uitstroom. Juist door de klant zoveel mogelijk zelf te laten ervaren, is hij zich bewust van zijn eigen kunnen en mogelijkheden. Onze ondersteuning is altijd maatwerk en heeft zich bewezen in het versterken van het zelfvertrouwen. 

Begeleiding bij startend ondernemerschap

Zowel in de voorbereidende fase als na de start van het eigen bedrijf, biedt MKB-support de klant persoonlijke coaching  en pragmatisch advies. Met een bewezen succesvolle begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap realiseert MKB-support effectieve uitstroom. Onze cliënten tevredenheid van gemiddeld 8,2 en een plaatsingsscore van 85% (bron: onderzoek blik op werk) onderstrepen dit.

Begeleiding bij  startend ondernemerschap
entreetoets, ondernemingsplan,  ondersteuning na de start

Ieder traject is maatwerk, zoals iedere ondernemer uniek is en zijn eigen behoeftes heeft. De klant krijgt een vaste, persoonlijke coach. De coach helpt hem te reflecteren op de ontwikkeling van zijn bedrijf en de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer. Tezamen houden zij oog op de bedrijfsprocessen zoals de dagelijkse productiviteit, het marktgericht handelen en het constructief plegen van acquisitie. Ook de financiën  worden nauwgezet in de gaten gehouden.

Coaching

Coaching
de ondernemer als drijvende kracht

Omdat een onderneming valt of staat met de vaardigheden en kwaliteiten van de ondernemer nemen we ook de klant als persoon onder de loep. Hiermee verkrijgen we in een kort tijdsbestek een dieper inzicht in de klant; zijn persoonlijke omstandigheden, zijn denkwijze, drijfveren en ondernemers-capaciteiten.

De MKB-support coach helpt de startende ondernemer op weg. Hij is een wegwijzer in het veld van wet- en regelgeving en begeleid de klant bij het doen van het vakinhoudelijk feitenonderzoek. Ook kan hij de klant helpen bij het uitwerken van de financiële stukken en het ontwikkelen van commerciële vaardigheden.

Online testen

Online testen
E-Scan, MKB-supportplan

Door het inzetten van eigen ontwikkelde tooling en methodieken ontdekt en vergroot de klant inzichten en vaardigheden. Onze ervaren adviseurs maken gebruik van de volgende instrumenten;

  • De E-Scan ondernemerstest versterkt de klant in het realiseren van zijn doelstelling en persoonlijke groei.
  • Het door ons zelf ontwikkelde MKB-supportplan, een online ondernemingsplan met coachfunctie, kan de coach op afstand stap voor stap de realisatie van het plan volgen en desgewenst direct bijsturen.
Experts

Experts
professionele hulp bij verkopen, financieel advies en meer …

Het aanbod van MKB-Support is veelzijdig dus waar de ondernemer behoefte aan heeft kan aangeboden worden. Mocht de klant met een hulpvraag komen die buiten het expertiseveld van zijn persoonlijke coach valt, dan is er de back-up van het MKB-support netwerk. Een collectief van kennis en ervaring waarin altijd wel iemand te vinden is die de ondernemer met zijn specifieke vraagstuk verder kan helpen.

Bedrijfseconomisch advies

Samen met onze financiële specialisten wordt het klantdossier besproken en het gesprek goed voorbereid. Zo nodig vragen wij aanvullende informatie bij het BBZ-team. Vervolgens zal op basis van een uitgebreid interview op locatie inzicht verkregen worden over persoonlijke en zakelijk aspecten die noodzakelijk zijn voor een  aanvraagbehandeling passend binnen de wettelijke kaders en inpasbaarheid in de regeling volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004).

Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer: aanleiding en ondernemersprofiel, bedrijfsprofiel en inschatting productmarktcombinatie. Kredietbehoefte en financiële positie, exploitatieresultaat, privé onttrekkingen en aflossingscapaciteit.

Bedrijfseconomisch advies
een constructief advies 

Het realiseren van een accuraat rapport vraagt zorgvuldigheid om inzicht te krijgen in ondernemerscapaciteiten, commerciële- en bedrijfseconomische analyse, beoordeling per onderdeel en een eerste conclusie. Deze eerste conclusie delen wij met onze contact persoon van het BBZ-team. Vervolgens wordt het adviesrapport opgesteld en volgt respons van een tweede financieel adviseur. Na een laatste eindcontrole zal het eindrapport per e-mail worden toegezonden. Toelichting en eventuele nazorggesprekken met de klant vinden wij van belang. De aanvrager moet zichzelf in het rapport herkennen en maakt het advies bezwaarbestendig.

Coaching

Coaching
toekomstbestendige aanbevelingen

Parallel aan het vaststellen van de levensvatbaarheid willen wij de klant in de breedste zin van het woord het ondernemen (meer) eigen maken. Er is aandacht voor het verder ontwikkelen van het zelfvertrouwen alsmede wordt er sparring en reflectie geboden over de kracht van het bedrijfsidee, commerciële-, acquisitie-, netwerkvaardigheden en marktgericht denken. Onze ervaring leert dat de klant deze aanbevelingen als zeer waardevol ervaart.  

Online testen

Online testen
BBZ bedrijfsanalyse

Onze eigen ontwikkelde  BBZ-bedrijfsanalyse stelt ons in staat om in relatief korte tijd een goede analyse te maken van een onderneming. In een persoonlijk interview screent onze MKB-support adviseur op basis van 100 key-performance indicators de algemene ondernemers- en groeicompetenties, marketing en verkoop, de financiële positie, bedrijfsorganisatie en de strategie. Naast een financieel verslag geeft het rapport per onderdeel een analyse en wordt met parameters visueel gemaakt. Dit model kan ingezet worden zowel bij een uitgebreid adviesrapport als ook bij verkorte rapportages.

Experts

Experts 
4-ogen principe

Het definitieve adviesrapport rondom de haalbaarheid van de onderneming  kent altijd het toepassen  van het 4  ogen principe. Een tweede MKB-support  adviseur leest het rapport kritisch tegen en controleert de markt- en financiële gegevens op consistentie en volledigheid. In  deze extra stap stellen we het belang van de klant voorop en maken we het definitieve advies bezwaarbestendig.

Interim Bbz deskundigen

Laat onze ervaring rondom de uitvoering van de Bbz 2004 en IOAZ ondernemersregelingen in uw voordeel werken en doe een beroep op één van onze Bbz specialisten voor beleidsontwikkeling, coaching van uw (nieuwe) medewerkers of zet onze ontwikkelde Bbz instrumenten in. De uitvoering daarvan kan zowel intern bij uw gemeente als extern plaatsvinden.

Interim Bbz deskundigen
inhuur specialisten,  coaching medewerkers,  Bbz instrumenten

Misschien kent uw gemeente uitdagingen rondom het efficiënt en effectief uitvoeren van de Bbz. Dan is tijd om met MKB-support in gesprek te gaan en samen te zoeken naar een slagvaardige oplossing. Kundig en met een frisse blik.

Coaching

Coaching
Bbz intervisie

MKB-support biedt de mogelijkheid om Bbz afdelingen of nieuwe medewerkers  te coachen en aan te sturen op de menselijke maat. Hierbij staat altijd het klantbelang en duurzame uitstroom voorop. Dit kan parttime of fulltime ondernemerschap betekenen, maar ook een baan in loondienst.

Online testen

Online testen
Bbz instrumenten

Ter versnelling en vergemakkelijking van de uitvoering van de Bbz kunt u  gebruik maken van eigen ontwikkelde instrumenten  van MKB-support. Gedurende de voorbereidingsfase is er het MKB-supportplan waarbij de startend  ondernemer online aan zijn ondernemingsplan werkt,  al dan niet ondersteund door een coach. Tevens is er de Bbz bedrijfsanalyse welke een forse efficiency slag rondom de haalbaarheidsvraagstukken van uw klanten  kan maken.

Experts

Experts
inhuren Bbz specialisten

Onze specialiteiten binnen de uitvoering van het Bbz 2004 zijn de behandeling van bezwaar- en beroepszaken voor deze regeling en, samen met de gemeente, het ontwikkelen van beleid.

ervaren BBZ specialisten

Alex heeft me zeer goed geholpen. Zijn online ondernemingsplan vergrootte  mijn inzicht. – Jeroen Pantenbroek

Start typing and press Enter to search